Algemene voorwaarden CaptainTicket (onderdeel van GoBravo)

Artikel 1 Definities

 1. CaptainTicket (GoBravo), hierna verder te noemen als GoBravo: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Dijksestraat 50, 6942GD te Didam, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer: 59400684.
 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie GoBravo een overeenkomst heeft gesloten.
 3. Overeenkomst: de tot stand gekomen overeenkomst tussen GoBravo en de opdrachtgever, waarbij GoBravo zich verbindt tot onder meer dienstverlening ten aanzien van het aanbieden van een mogelijkheid om online tickets voor evenementen te kunnen verkopen, waarbij de opdrachtgever een eigen ticketshop beheert.
 4. Duur overeenkomst: de overeenkomst als bedoeld in het vorige lid, waarbij partijen zich jegens elkaar verbinden tot het verrichten van telkens terugkerende of opeenvolgende prestaties.
 5. Schriftelijk: onder schriftelijke communicatie wordt eveneens verstaan langs elektronische weg tot stand gebrachte communicatie.
 6. Ticketshop: het door GoBravo beschikbaar gestelde systeem voor de aankoop, verkoop, behandeling, verwerking en afwikkeling van tickets. Deze ticketshop zal worden beheerd door opdrachtgever.
 7. Gebruiker: de natuurlijke en/of rechtspersoon die onder gebruikmaking van de door opdrachtgever beheerde ticketshop een ticket koopt voor een door of namens opdrachtgever georganiseerd evenement.
 8. Stichting: de stichting Mollie Payments die als derdengelden entiteit gelieerd is aan Mollie B.V., gevestigd te Amsterdam.

Artikel 2 Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en iedere tot stand gekomen overeenkomst tussen GoBravo en de opdrachtgever.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten voor de uitvoering waarvan, door GoBravo, derden dienen te worden betrokken.
 3. Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op het volledige producten- en dienstenaanbod van GoBravo, waaronder begrepen het  producten- en dienstenaanbod van GoBravo onder de volgende benamingen: CaptainTicket.
 4. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Van het bepaalde in de onderhavige algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. Indien het bepaalde in de overeenkomst afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt het bepaalde in de overeenkomst.
 6. Vernietiging of nietigheid van een of meer der onderhavige bepalingen laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

Artikel 3 Aanbod en totstandkoming overeenkomst

 1. Tenzij daarin een termijn voor aanvaarding is vermeld, is elk aanbod en iedere offerte vrijblijvend.
 2. Aan een aanbod dat gebaseerd is op door de opdrachtgever onjuist of onvolledig verstrekte gegevens kan de opdrachtgever nimmer enig recht ontlenen.
 3. Indien de opdrachtgever de overeenkomst namens of voor rekening van een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart hij, door het sluiten van de overeenkomst, daartoe bevoegd te zijn. De opdrachtgever is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor alle uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.
 4. Overeenkomsten gelden eerst als gesloten na ondertekening door de opdrachtgever van door GoBravo uitgebrachte offerte, en wel vanaf het moment van ondertekening, dan wel na ontvangst en akkoordverklaring van de schriftelijke aanvaarding door de opdrachtgever van een door GoBravo gedaan aanbod.
 5. Indien de aanvaarding van de opdrachtgever afwijkt van het door GoBravo uitgebrachte aanbod, is GoBravo daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij GoBravo anders aangeeft.
 6. Indien in het aanbod of de overeenkomst een uitvoerings- of (op)leveringstijd is vermeld, betreft dit te allen tijde een indicatieve, niet-fatale termijn. Indien GoBravo verwacht een indicatieve termijn te overschrijden dan stelt zij de opdrachtgever hiervan zoveel mogelijk in kennis zonder dat de opdrachtgever aanspraak maakt op enige vorm van schadevergoeding of kwijtschelding, dan wel restitutie van de geheel of gedeeltelijk verschuldigde betaling

Artikel 4 Duurovereenkomsten

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen wordt iedere duurovereenkomst aangegaan voor de periode van één jaar.
 2. Na verloop van de overeengekomen duur wordt de duurovereenkomst steeds stilzwijgend verlengd voor de duur welke gelijk is aan de oorspronkelijk overeengekomen duur, tenzij de overeenkomst conform lid 3 tijdig wordt opgezegd.
 3. Opzegging dient schriftelijk te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.
 4. Indien de opzegging van de opdrachtgever niet tijdig door GoBravo wordt ontvangen, wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengd. In dat geval eindigt de overeenkomst op de eerstvolgende, geldige einddatum.
 5. Indien de opdrachtgever na herhaaldelijk verzoek geen gevolg geeft aan zijn betalingsverplichting is GoBravo gerechtigd de duurovereenkomst met onmiddellijke ingang op te schorten of te ontbinden, onverminderd haar wettelijk recht op schadevergoeding. In geval van opschorting wordt de uitvoering van de overeenkomst pas hervat indien de opeisbare vordering op de opdrachtgever volledig is voldaan.
 6. GoBravo is gerechtigd de overeengekomen prijs tussentijds te wijzigen. GoBravo zal de opdrachtgever daarvan uiterlijk een maand voordat de prijswijziging van kracht wordt in kennis stellen. Indien de opdrachtgever niet met de voorgenomen prijswijziging wenst in te stemmen, is hij gerechtigd de overeenkomst – tot de dag dat de prijswijziging van kracht wordt – schriftelijk op te zeggen.

Artikel 5 Scanapparatuur

 1. Indien door GoBravo, aan de opdrachtgever, scanapparatuur in bruikleen wordt gegeven, is de opdrachtgever een borgbedrag verschuldigd van € 75, -(vijfenzeventig euro) tenzij uitdrukkelijk een afwijkend borgbedrag is overeengekomen.
 2. Tenzij voor de terbeschikkingstelling van de scanapparatuur aan de opdrachtgever, uit hoofde van een bruikleenovereenkomst, uitdrukkelijk een bepaalde termijn is overeengekomen, verliest de opdrachtgever het recht op de in bruikleen gegeven scanapparatuur op het moment dat het evenement, waarvoor de scanapparatuur door de opdrachtgever is aangewend, is geëindigd. De opdrachtgever is vanaf dat moment verplicht de scanapparatuur zo spoedig mogelijk te retourneren aan GoBravo. De kosten van verzending van de scanapparatuur komen voor rekening van de opdrachtgever.
 3. Voor zover de levering van scanapparatuur geschiedt uit hoofde van een bruikleenovereenkomst is de opdrachtgever verplicht de apparatuur als een goed gebruiker onder zich te houden
 4. Van gebreken aan de geleverde scanapparatuur doet de opdrachtgever zo spoedig mogelijk mededeling aan GoBravo. De geleverde scanapparatuur wordt geacht aan de overeenkomst te beantwoorden indien de opdrachtgever GoBravo niet terstond na het moment dat de opdrachtgever redelijkerwijs van het gebrek op de hoogte behoorde te zijn, van het gebrek in kennis stelt.
 5. De opdrachtgever is verplicht schade aan, uit hoofde van een bruikleenovereenkomst, geleverde scanapparatuur aan GoBravo te vergoeden, tenzij de schade hem niet kan worden toegerekend. GoBravo is gerechtigd de hierbedoelde schade te verrekenen met het borgbedrag als bedoeld in lid 1, onverminderd haar recht op volledige schadevergoeding.

Artikel 6 Opschorting en ontbinding

 1. GoBravo is bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of – indien de omstandigheden dit rechtvaardigen – de overeenkomst met directe ingang te ontbinden indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst of deze algemene voorwaarden niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst GoBravo ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen.
 2. Indien de opdrachtgever in staat van faillissement verkeert, surseance van betaling heeft aangevraagd, enig beslag op zijn goederen is gelegd of in gevallen waarin de opdrachtgever anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is GoBravo gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 3. Voorts is GoBravo gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd.
 4. Alle in verband met een opschorting en/ of ontbinding van de overeenkomst te maken extra kosten en geleden schade komen voor rekening van de opdrachtgever.
 5. De opdrachtgever maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door GoBravo op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- en ontbindingsrecht.
 6. Indien GoBravo de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de opdrachtgever terstond opeisbaar.

Artikel 7 Overmacht

 1. GoBravo is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die haar krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend.
 2. In aanvulling op het bepaalde in lid 1 wordt onder overmacht eveneens verstaan het niet tijdig en/ of deugdelijk nakomen van de verplichtingen van derden, voor de uitvoering waarvan de dienstverlening van GoBravo afhankelijk is.
 3. Indien de omstandigheid van overmacht langer voortduurt dan drie maanden of redelijkerwijs voorzienbaar is dat deze omstandigheid langer dan drie maanden zal voortduren, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. In dat geval wordt aan de hand van de duur van de tot dan toe verrichte dienstverlening afgerekend dzonder dat partijen elkaar overigens iets zijn verschuldigd.

Artikel 8 Prijzen en betalingen

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn alle vermelde prijzen exclusief verzend- en bezorgkosten, btw en andere heffingen van overheidswege.
 2. Indien in het kader van de opzet en/ of uitvoering van de overeenkomst, door GoBravo reiskosten worden gemaakt, komen deze kosten voor rekening van de opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, bedragen de reiskosten € 0,29 per kilometer.
 3. Indien betaling middels automatische incasso is overeengekomen geeft de opdrachtgever GoBravo bij het sluiten van de overeenkomst een machtiging tot automatische incasso. Gedurende de looptijd van de overeenkomst is de opdrachtgever niet gerechtigd tot intrekking van deze machtiging. Indien de verschuldigde betaling niet kan worden geïncasseerd, is GoBravo gerechtigd de opdrachtgever administratiekosten in rekening te brengen.
 4. Betalingen middels overboeking dienen, tenzij anders is vermeld, binnen veertien dagen na factuurdatum te zijn voldaan, op de door GoBravo voorgeschreven wijze.
 5. Indien naar het oordeel van GoBravo gegronde vrees bestaat dat de opdrachtgever tekort zal schieten in zijn betalingsverplichtingen is zij gerechtigd te vorderen dat de opdrachtgever deugdelijke zekerheid voor de betaling stelt. Bij gebreke van het stellen van zodanige zekerheid is GoBravo gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 6. Indien een verschuldigde betaling meerdere malen niet automatisch kan worden geïncasseerd is de opdrachtgever op vordering van GoBravo verplicht de betaling, inclusief wettelijke rente en administratiekosten per overboeking te verrichten. Betaling daarvan dient te geschieden binnen de factuur gestelde termijn, op de door GoBravo voorgeschreven wijze.
 7. Indien tijdige betaling achterwege blijft treedt het verzuim van rechtswege in, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. Vanaf de dag dat het verzuim intreedt, is de opdrachtgever wettelijke rente verschuldigd. De wettelijke rente wordt berekend tot en met de dag dat de volledig openstaande betaling is voldaan.
 8. Alle redelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ter voldoening van betalingen, ten aanzien waarvan de opdrachtgever in verzuim is (geweest), komen voor zijn rekening. De buitengerechtelijke kosten worden berekend volgens hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel volgens Wet Incassokosten 2012.

Artikel 9 Prijzen en betalingen CaptainTicket Traditional

 1. Uit hoofde van de overeenkomst ter zake van GoBravo is de opdrachtgever aan GoBravo een vergoeding per ticket, per verrichte verkooptransactie van tickets verschuldigd.
 2. Alle betalingen door gebruiker in verband met de verkoop van de tickets via de Ticketshop geschieden – op grond van een door het aangaan van de overeenkomst gegeven daartoe strekkende machtiging van opdrachtgever aan GoBravo – op de bankrekening van de Stichting.
 3. De door gebruikers gedane en door de Stichting ontvangen betalingen als bedoeld in artikel 9.2 worden, onder inhouding van de met opdrachtgever overeengekomen vergoeding als bedoeld in artikel 9.1 van deze Algemene Voorwaarden, enkele dagen na het plaatsvinden van het evenement door GoBravo achteraf gefactureerd en verrekend met de aan de opdrachtgever toekomende vergoeding ter zake van de door hem verkochte tickets.
 4. Opdrachtgever garandeert jegens GoBravo dat de juridische relatie tussen opdrachtgever en gebruiker uitdrukkelijk toestaat dat GoBravo betalingen van gebruikers ter zake tickets via de bankrekening van de Stichting kan en mag ontvangen. Opdrachtgever heeft de verplichting een (potentiële) gebruiker op rechtsgeldige en afdoende wijze te informeren over de wijze waarop gebruiker – via de Ticketshop en de Stichting – betalingen verricht aan opdrachtgever, zonder dat er enige contractuele relatie ontstaat tussen GoBravo en/of de Stichting enerzijds en gebruiker anderzijds.
 5. Opdrachtgever garandeert jegens GoBravo dat opdrachtgever de (gemachtigde) rekeninghouder is van de opgegeven bankrekening voor uitbetaling aan de opdrachtgever.
 6. Door de opdrachtgever overige verschuldigde bedragen uit hoofde van de overeenkomst, worden maandelijks achteraf gefactureerd, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen.
 7. Betalingen door GoBravo geschieden middels overboeking op het daartoe opgegeven bank- of girorekening van de opdrachtgever.
 8. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de afdracht van de BTW over de verkoop van tickets.

Artikel 10 Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid is GoBravo nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van vermissing, verwisseling of beschadiging van data en overige gegevens. GoBravo is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van inbreuken van derden op de door GoBravo geleverde ticketshop en applicaties, al dan niet als gevolg van onvoldoende beveiliging.
 2. GoBravo is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de opdrachtgever die voortvloeien uit de wet, de overeenkomst of deze algemene voorwaarden. Door GoBravo, voor het gebruik van de geleverde diensten, verstrekte instructies dienen door de opdrachtgever nauwkeurig te worden opgevolgd. Voor het gebruik en de deugdelijke toepassing van bijvoorbeeld applicaties draagt GoBravo nimmer enige verantwoordelijk. GoBravo is niet aansprakelijk voor schade als direct of indirect gevolg van het niet deugdelijk opvolgen van de hier bedoelde instructies.
 3. De opdrachtgever staat ervoor in dat de door hem aan GoBravo verstrekte afbeeldingen, documenten en zaken geen inbreuk maken op het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendom van derden. De opdrachtgever vrijwaart GoBravo van alle aanspraken van derden die de stelling rechtvaardigen dat de door GoBravo geleverde ontwerpen inbreuk maken op de rechten van derden.
 4. GoBravo is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van te verrichten onderhoud aan servers en andere systemen waarop de dienstverlening van GoBravo betrekking heeft, evenals voor schade als gevolg van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid van de dienstverlening van GoBravo.
 5. GoBravo is niet aansprakelijk voor de indirecte schade, waaronder mede begrepen gevolgschades, gederfde winst, geleden verlies en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie. Indien ondanks het bepaalde in deze algemene voorwaarden toch aansprakelijkheid bestaat komt uitsluitend directe schading voor vergoeding in aanmerking. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze algemene voorwaarden; de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van GoBravo aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan GoBravo toegerekend kunnen worden en; redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 6. De aansprakelijkheid van GoBravo is in elk geval beperkt tot de factuurwaarde van de door GoBravo, aan de opdrachtgever geleverde diensten, althans tot dat gedeelte van de factuurwaarde waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 7. Tenzij de wet hiervan dwingend afwijkt bedraagt – in afwijking van de wettelijke verjaringstermijn – de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens GoBravo, één jaar.

Artikel 11 Intellectueel eigendom

 1. Alle op grond van de Auteurswet aan GoBravo toekomende rechten worden voorbehouden.
 2. Het is de opdrachtgever verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van GoBravo ontwerpen, afbeeldingen en schetsen openbaar te maken, te verkopen, anderszins voor commerciële doeleinden te gebruiken of aan derden ter beschikking te stellen, voor zover uit de strekking van de tussen partijen gesloten overeenkomst niet het tegendeel voortvloeit.

Artikel 12 Slotbepalingen

 1. Op elke overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alvorens een beroep te doen op de rechter zijn partijen verplicht zich optimaal in te spannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Tenzij de wet hiervan dwingend afwijkt, is uitsluitend de rechter binnen het arrondissement van GoBravo bevoegd van geschillen kennis te nemen.